Atlas ryb

 Amur

Rekord krajowy:39,2 kg.

Normy medalowe:z?oty 18 kg, srebrny 14 kg, br?zowy 10kg.

Budowa:
Cia?o silnie wyci?gni?te, podobne do cia?a klenia. Pysk t?py, zag??biony pomi?dzy otworami nosowymi. Otwr g?bowy lekko dolny, pozbawiony w?sw. Partie brzuszne zaokr?glone. ?uski du?e, 4245 wzd?u? linii bocznej, poni?ej linii bocznej 5 rz?dw ?usek, w odr?nieniu od klenia, ktry ma ich tylko 34. P?etwa grzbietowa z 10, a odbytowa z 11 promieniami. Pierwsze trzy promienie pojedyncze, nie dzielone. Z?by gard?owe, dwurz?dowe, na brzegach sko?nie ?ci?te, bocznie ?cie?nione i pi?kowato pofa?dowane, (1)2.(4).2. Grzbiet ciemnozielony do czarnozielonego. Boki ja?niejsze, zielonkawe. ?uski ciemno obramowane (tworz? wzr siatki). Maksymalna d?ugo?? 120 cm.
Wyst?powanie:
Spokojne, g??bokie rzeki i jeziora Rwniny Chi?skiej (optymalna temperatura wody 2226C). Trudno jest dok?adnie ustali? obszar pierwotnego wyst?powania tego gatunku, gdy? ju? od X wieku byt on sztucznie hodowany w Chinach i wsiedlany do wielu wd. Do Polski ryba ta sprowadzona zosta?a po raz pierwszy w 1964 roku, do Republiki Federalnej Niemiec trafi?a w roku 1965. Obecnie jest szeroko rozpowszechniona w ca?ej Europie.
Tryb ?ycia:
Amur bia?y znosi wprawdzie niskie temperatury wody, jest jednak typowo ciep?olubnym gatunkiem. W Chinach, w rzece Jangcy, dojrza?o?? p?ciow? uzyskuje ju? w 4 i 5 roku ?ycia (w wodach ch?odniejszych dopiero w 68 roku). Ikra sk?adana jest w silnym pr?dzie wody ponad ?wirowym pod?o?em, Okres inkubacji pelagicznie sp?ywaj?cych z pr?dem rzeki jaj wynosi 3240 godzin (przy temperaturze wody 2729C).
Od?ywianie:
M?ode ryby od?ywiaj? si? pocz?tkowo drobnymi organizmami zwierz?cymi. Kiedy osi?gn? d?ugo?? 610 cm przechodz? na pokarm ro?linny. Ich przewd pokarmowy wyd?u?a si?, przekraczaj?c 22,5 krotnie d?ugo?? cia?a.

Po?owy


Na co:
Przyn?ty ro?linne takie jak sa?ata, zielone ga??zki wierzby, m?ode p?dy trzciny, gotowana kasza z cukrem waniliowym, roswki, bia?e robaki.
Kiedy:
Od wczesnej wiosny do pa?dziernika. Najwi?ksze nasilenie bra? od czerwca do wrze?nia.
Jak:
Przystawka. Najskuteczniejsze jest ?owienie z dna ale mo?na prbowa? na r?nej g??boko?ci. Sprz?t musi by? wyj?tkowo silny ze wzgl?du na du?? waleczno?? amura.

 

Karp 

Rekord krajowy: 29,9 kg.

Normy medalowe: z?oty 15 kg,srebrny 12kg, br?zowy 8 kg.


Budowa:
Dzika, podstawowa forma karpia (sazan) ma wyci?gni?te, bocznie s?abo ?cie?nione cia?o. Wysuwalny otwr g?bowy ma po?o?enie ko?cowe. Na grnej

wardze wyst?puj? cztery w?siki (dwa d?u?sze i dwa krtsze). Z?by gard?owe trjrz?dowe. ?uski du?e, 3340 wzd?u? linii bocznej. U hodowlanych odmian cia?o, w zale?no?ci od odmiany, bywa mniej lub bardziej wyci?gni?te i wygrzbiecone. Wyr?nia si? karpie: pe?no?uskie (ca?kowicie pokryte ?uskami), lustrzenie (o ciele pokrytym nieregularnie rozrzuconymi, powi?kszonymi ?uskami), lustrzenie rz?dowe (z szeregiem du?ych ?usek biegn?cych wzd?u? linii bocznej), golce (ca?kowicie pozbawione ?usek, lub z pojedynczymi ?uskami osadzonymi w bezpo?rednim s?siedztwie p?etw). P?etwa grzbietowa z 2026 rozwidlaj?cymi si? promieniami. W p?etwie odbytowej jest ich 811, w brzusznej 911, piersiowej 1617, w ogonowej za? 19; wszystkie u gry wyra?nie si? rozwidlaj?. Ubarwienie karpia jest zmienne. Grzbiet zazwyczaj zielonobr?zowy do zielonoczarniawego. Boki srebrzystobr?zowawe, brzuch bia?y. P?etwy zielonoszare z br?zowawym odcieniem, nierzadko czerwonawe. D?ugo?? 2575 cm, maksymalnie 120 cm. Osi?ga wiek 40 lat.
Wyst?powanie:
Pierwotnie tylko w zlewiskach mrz: Czarnego. Azowskiego i Kaspijskiego. Lubi ciep?e, stoj?ce i wolno p?yn?ce wody o piaszczystym lub mulistym pod?o?u, obficie zaro?ni?te ro?linno?ci?. Jako podstawowa hodowlana ryba zosta? ju? w XIII-XV wieku rozpowszechniony prawie w ca?ej Europie. W Polsce w wyniku zarybiania wyst?puje prawie we wszystkich zbiornikach wodnych.
Tryb ?ycia:
W ci?gu dnia karp trzyma si? zazwyczaj g??bszych, zaciemnionych miejsc, przejawiaj?c wzrastaj?c? aktywno?? wraz z zapadaj?cym zmierzchem. Tar?o - maj do lipca, zale?nie od kszta?towania si? w tym okresie temperatury wody. Karpie hodowlane w stawach osi?gaj? w trzecim roku ?ycia ci??ar 12 kg przy d?ugo?ci cia?a 2535 cm. Rwnie? dzikie karpie odznacza? si? mog? tak szybkimi przyrostami, zazwyczaj jednak rosn? zdecydowanie wolniej.
Od?ywianie:
M?ode kapie zjadaj? ro?liny i zwierz?cy plankton (wyrostki, skorupiaki). Przy d?ugo?ci oko?o 18 mm zaczynaj? polowa? na zwierz?ta denne. Osobniki doros?e pobieraj? dodatkowo pokarm ro?linny. Karpie rozpoczynaj? ?erowanie dopiero przy temperaturze wody przekraczaj?cej 8C. jednak najlepiej przyswajaj? pokarm w temperaturze powy?ej 20C.

Po?owy


Na co:
Wszelkie drobne przyn?ty zwierz?ce i ro?linne, zw?aszcza ochotki, bu?ka, kasza kukurydziana, ziarna kukurydzy, kulki proteinowe.
Kiedy:
Brania zaczynaj? sie wczesn? wiosn? (zim? nie ?eruje). Najlepsze miesi?ce to lipiec, sierpie? i wrzesie?. Mo?na jednak ?owi? do listopada.
Jak:
Wskazane n?cenie przez kilka dni. Ze wzgl?du na p?ochliwo?? wskazane metody odleg?o?ciowe: zarwno przystawki jak i metody sp?awikowe, przep?ywanka denna i z powierzchni bez sp?awika. W przypadku wi?kszych okazw konieczny jest zapas ?y?ki na ko?owrotku ze wzgl?du na bardzo du?? waleczno?? tej ryby.

Leszcz 

Rekord krajowy: 7,10 kg.

Normy medalowe: z?oty 4 kg, srebrny3kg. br?zowy 2,5 kg.

Budowa:
Silnie wygrzbiecone, bocznie rwnie silnie ?cie?nione cia?o o t?pym pysku i prawie dolnie ustawionym otworze g?bowym. ?rednica oka mniejsza od d?ugo?ci pyska. ?uski du?e. 5057 wzd?u? linii bocznej. P?etwa grzbietowa z 12, a odbytowa z 2631 promieniami. P?etwy piersiowe si?gaj? do nasady p?etw brzusznych. Z?by gard?owe jednorz?dowe, 5-5. Grzbiet w kolorze od o?owianego do czarniawego, zazwyczaj zielonawo po?yskuj?cy. Boki ja?niejsze, metalicznie l?ni?ce. Brzuch bia?awy o per?owym po?ysku. U starszych osobnikw jest on zwykle z?ocisty. P?etwy nieparzyste ciemnoszare; parzyste jasnoszare. D?ugo?? 3050 cm, maksymalnie 75 cm.
Wyst?powanie:
W du?ych, ?yznych jeziorach i wolno p?yn?cych rzekach (kraina leszcza) na p?noc od Pirenejw i Alp. Od Irlandii i Anglii (nie wyst?puje w p?nocnej Szkocji i Kornwalii), przez Europ? Zachodni? i ?rodkow?, w po?udniowej Norwegii, Szwecji i Finlandii a? do Uralu.
Tryb ?ycia:
M?ode ryby ?yj? w ma?ych stadkach, w przybrze?nej strefie wody. Starsze w jej g??bszych rejonach, sk?d wraz z nastaniem ciemno?ci ci?gn? w poszukiwaniu pokarmu na przybrze?ne p?ycizny (g??boko penetruj? mu?, pozostawiaj?c charakterystyczne ?lady ?erowania). Tar?o - od maja do czerwca. Okres wyl?gania trwa od 3 do 12 dni. Dojrza?o?? p?ciow? uzyskuje w 3-4 roku ?ycia.
Od?ywianie:
Ma?e zwierz?ta denne.

Po?owy


Na co:
Wszelkie drobne przyn?ty zwierz?ce i ro?linne (zw?aszcza chleb, ciasta i p?czak)
Kiedy:
Ca?y rok w tym tak?e zim? spod lodu. Najlepszy okres zaczyna si? w drugiej po?owie sierpnia i trwa do ko?ca wrze?nia.
Jak:
Wskazane metody od?eg?o?ciowe. Przyn?ta powinna by? unieruchomiona przy dnie. W po?owach sp?awikowych przewa?aj? brania podnosz?ce natomiast w przystawkach zwalniaj?ce. Poniewa? leszcze ?eruj? w stadach, zaci?t? sztuk? nale?y szybko odholowa? by nie p?oszy?a pozosta?ych.

 

Lin 

Rekord krajowy: 4,5 kg.

Normy medalowe: z?oty:2,5 kg. ,srebrny 2 kg. , br?zowy 1,5 kg.

Budowa:
Zwarte, mocno zbudowane cia?o o szerokim trzonie ogonowym. Oczy ma?e. Otwr g?bowy ma?y, ko?cowy, w k?cikach otworu g?bowego jeden w?sik. ?uski drobne (95100 wzd?u? linii bocznej), g??boko osadzone w grubej, ?luzowatej skrze. W p?etwie grzbietowej 1213 promieni, odbytowa ma ich 911. Wszystkie p?etwy zaokr?glone. U samcw, poczynaj?c od drugiego roku ?ycia, przy d?ugo?ci 12 cm p?etwy brzuszne wyd?u?aj? si?, a ich drugi promie? grubieje. P?etwa ogonowa lekko wkl?s?a. Z?by gard?owe jednorz?dowe, 4(5)-5. Grzbiet jest najcz??ciej ciemnozielony lub ciemnobr?zowy. Boki ja?niejsze mosi??nie po?yskuj?ce, strona brzuszna ??tawobia?a. D?ugo?? 2030 cm, maksymalnie 60 cm (ci??ar do 7,7 kg).
Wyst?powanie:
Przewa?nie w wolno p?yn?cych rzekach oraz p?ytkich, nagrzewaj?cych si? jeziorach i stawach o mulistym dnie, g?sto poro?ni?tym podwodn? ro?linno?ci?. Rozprzestrzeniony szeroko w ca?ej Europie a? po Syberi?. W Alpach spotykany do wysoko?ci 1600 m n.p.m. Nie wyst?puje na Islandii, w p?nocnej Szkocji i Skandynawii. Brak go w Dalmacji, po?udniowej Grecji i na Krymie. Ta karpiowata ryba spotykana bywa rwnie? w wodach s?onawych, np.: w zalewach Morza Ba?tyckiego.
Tryb ?ycia:
Ostro?ny, bardzo p?ochliwy samotnik, trzymaj?cy si? w ci?gu dnia w pobli?u dna, przejawiaj?cy zwi?kszon? aktywno?? po zapadni?ciu ciemno?ci. Tar?o od maja do lipca, przy temperaturze wody od 19 do 20C. W temperaturze wody 20C okres inkubacji ikry wynosi oko?o 3 dni. Lin ro?nie wolno, uzyskuj?c dojrza?o?? p?ciow? w 3-4 roku ?ycia.
Od?ywianie:
W okresie m?odocianym zjada plankton. P?niej pokarm jego stanowi? ma?e zwierz?ta denne (robaki, ?limaki, larwy owadw, mi?czaki), ro?liny, a tak?e na p? przegni?e ich cz??ci. Zim? nie przyjmuje pokarmu. Zapada w rodzaj specyficznej ?pi?czki zimowej i sp?dza ten okres zagrzebany w mule.

Po?owy


Na co:
Bia?e robaki, bu?ka (mi??sz lub skrka) ciasta, kukurydza, kasze (manna i kukurydziana).
Kiedy:
Od pocz?tku ciep?ej wiosny (po?owa maja) do po?owy czerwca. Nast?pnie od po?owy sierpnia do ko?ca wrze?nia. Najlpsze brania s? o ?wicie (szczeglnie w ciep?y dzie?). Przy pogodzie spokojnej i pochmurnej brania rozci?gaj? sie na ca?y dzie?.
Jak:
Wskazane n?cenie. Do po?owu najlepsze s? zestawy sp?awikowe. Przyn?ta musi by? po?o?ona na dnie lub tu? nad nim. Sprz?t mocny tak aby niedopu?ci? do ucieczek ryb w ro?linno??.

 

Kara? 

Rekord krajowy:3,90 kg.

Normy medalowe:z?oty 2 kg, srebrny 1,5 kg, br?zowy 1,2kg.

Budowa:
Cia?o silnie wygrzbiecone, kr?pe, bocznie ?cie?nione. Brak w?sw. ?uski du?e, 3155 wzd?u? linii bocznej. P?etwa grzbietowa wysoka z 1725 promieniami. Jej grna kraw?d? jest wypuk?a. Pierwszy promie? mi?kki, gi?tki, na tylnej kraw?dzi lekko pi?kowany. W p?etwie odbytowej 811 promieni. P?etwa ogonowa lekko wci?ta. Z?by gard?owe jednorz?dowe, 4-4. Na pierwszym ?uku skrzelowym 2333 wyrostki filtracyjne. Grzbiet br?zowawy z zielonym po?yskiem. Boki ja?niejsze, ??tawobr?zowe. Strona brzuszna od ??tawej do brudnobia?ej. Na trzonie ogona ciemna plama. D?ugo?? 20 do 35 cm, maksymalnie 50 cm.
Wyst?powanie:
Od Anglii po wschodni? Rosj?, zazwyczaj w p?ytkich, zaro?ni?tych ro?linno?ci? wodn? ma?ych zbiornikach i jeziorach. Z powodzeniem wsiedlony w wielu miejscach, np.: w Hiszpanii.
Tryb ?ycia:
Bardzo plastyczna ryba karpiowata, wytrzymuj?ca silne zanieczyszczenia wody oraz wysokie deficyty tlenu. Okres zimowy sp?dza zagrzebana w mule, zapadaj?c w swoist? ?pi?czk? zimow?. Rwnie? zagrzebuje si? w nim, gdy zamieszkiwany przez ni? zbiornik wodny zaczyna wysycha?. Tar?o - w maju i czerwcu. Okres inkubacji trwa 37 dni. Dojrza?o?? p?ciow? ryby uzyskuj? przy d?ugo?ci 815 cm w 34 roku ?ycia.
Od?ywianie:
Ro?liny wodne i ma?e zwierz?ta denne (zw?aszcza larwy ochotkowatych i j?tek).

Po?owy


Na co:
Wszelkie drobne przyn?ty ro?linne i zwierz?ce, najlepsze ochotki i ma?e czerwone robaki.
Kiedy:
Od wiosny do jesieni. Najlepszy okres przypada na lipiec i sierpie?.
Jak:
Przyn?ta umieszczona kilka centymetrw nad dnem. Konieczne bardzo precyzyjne wywa?enie sp?awika w przeciwnym razie mo?na nie zauwa?y? brania.

 

P?o?

Rekord krajowy: 2,2 kg.

Normy medalowe: z?oty 1,1 kg. , srebrny 0,9 kg. br?zowy 0,7 kg.

Budowa:
Cia?o w zale?no?ci od wieku ryby i rodzaju zamieszkiwanej wody mniej lub bardziej wygrzbiecone, ?cie?nione w p?aszczyznach bocznych. Linia brzucha pomi?dzy p?etwami brzusznymi a odbytow? zaokr?glona. Pocz?tek p?etwy grzbietowej na linii nasady brzusznych (tylko czasami minimalnie przesuni?ty ku ty?owi). Otwr g?bowy w?ski, ustawiony prawie poziomo. Oczy czerwonawe (znak rozpoznawczy p?oci, ktra jest bardzo podobna do wzdr?gi), koliste du?e ?uski, 3948 (najcz??ciej 4245) wzd?u? linii bocznej. W p?etwach piersiowych po 16 promieni, w grzbietowej i odbytowej po 1214. Z?by gard?owe jednorz?dowe 5-6-5. Grzbiet ciemnozielony, do zielononiebieskiego, boki srebrzyste z ??tawym po?yskiem. W okresie tar?a brzuch po?yskuje czerwonawo. P?etwy piersiowe, brzuszne i odbytowa s? czerwonawe. D?ugo?? 2530 cm, maksymalnie 50 cm.
Wyst?powanie:
Europejskie wody stoj?ce i wolno p?yn?ce na p?noc od Pirenejw i Alp, a? po Ural i Syberi?.
Tryb ?ycia:
Ryba stadna ?yje w poro?ni?tej ro?linno?ci? przybrze?nej strefie wody. Zim? sp?dza w spokojnych, g??bokich miejscach. Pora tar?a od kwietnia do maja. Okres wyl?gania 4-10 dni.
Od?ywianie:
Ma?e organizmy zwierz?ce oraz ro?liny.

Po?owy


Na co:
Wszelkie drobne przyn?ty zwierz?ce i ro?linne, bia?e robaki, ziarna: konopi, pszenicy, p?czak.
Kiedy:
Ca?y rok (tak?e spod lodu).
Jak:
Wszelkie metody sp?awikowe. Jednak okazy wi?ksze ?owi sie na lekkie przystawki. Zaci?cie musi by? natychmiastowe poniewa? w momencie gdy wyczuje haczyk wypluwa go.

 

Wzdr?ga

Rekord krajowy:1,44 kg.

Normy medalowe:z?oty 1,10kg, srebrny 0,9kg,br?zowy 0,7kg.

Budowa:
Cia?o wygrzbiecone, ?cie?nione w p?aszczyznach bocznych. Kraw?d? brzucha, pomi?dzy p?etwami brzusznymi a odbytow?, w postaci kila. Pocz?tek nasady p?etwy grzbietowej wyra?nie przesuni?ty do ty?u w stosunku do nasady p?etw brzusznych. Otwr g?bowy w?ski, sko?nie skierowany ku grze. Oczy z?oci?cie l?ni?ce (znak rozpoznawczy w stosunku do bardzo podobnej p?oci). Du?e koliste ?uski, 4043 wzd?u? linii bocznej. W p?etwach piersiowych po 1617 promieni, w grzbietowej 1012, a p?etwa odbytowa ma ich 1214. Z?by gard?owe dwurz?dowe, 3.5-5.3. Grzbiet i wierzchnia cz??? g?owy zielonoszare do zielonobr?zowych, boki ja?niejsze, o mosi??nym po?ysku. Strona brzuszna ubarwiona srebrzy?cie. P?etwy brzuszne, odbytowa i grzbietowa pomara?czowe do krwistoczerwonych, u nasady w kolorze od br?zowawego do szarego. D?ugo?? 2030 cm, maksymalnie 45 cm.
Wyst?powanie:
Spokojne wody o mulistym pod?o?u, od Europy Zachodniej, przez Europ? ?rodkow?, p?nocne W?ochy i Ba?kany, w basenie Morza Czarnego i Kaspijskiego, a? po Ural i Jezioro Aralskie.
Tryb ?ycia:
Ryba stadna, przebywaj?ca zwykle pod powierzchni? wody w?rd ro?linno?ci strefy przybrze?nej. Tar?o od kwietnia do maja. Okres inkubacji trwa 3 do 10 dni.
Od?ywianie:
G?wnie pokarm ro?linny; rwnie? ma?e organizmy zwierz?ce.

Po?owy


Na co:
Bia?e robaczki, d?d?ownice, bu?ka, kasze.
Kiedy:
Od wiosny do jesieni, najlepsze brania latem.
Jak:
Metoda sp?awikowa przypowierzchniowa, najlepiej odleg?o?ciowa. Ca?o?? obci??enia nale?y zamontowa? przy sp?awiku jedynie male?k? ?rucin? w po?owie odleg?o?ci pomi?dzy sp?awikiem a haczykiem.

 

  Mi?tus

Budowa:
Cia?o silnie wyci?gni?te, z przodu walcowate, w cz??ci tylnej bocznie ?cie?nione. G?owa szeroka i p?aska. Du?y, lekko dolny otwr g?bowy. Szcz?ki z drobnymi, tarkowatymi z?bami. Na podbrdku jeden d?ugi w?s. Przy otworach nosowych dwa krciutkie w?siki. ?uski ma?e, cienkie, okr?g?e. Linia boczna niepe?na. Pierwsza p?etwa grzbietowa z 916, druga z 6785 promieniami - jest ona prawie tak d?uga jak p?etwa odbytowa (6578 promieni). P?etwy brzuszne po?o?one gard?owo. P?etwa ogonowa zaokr?glona. Ubarwienie grzbietu br?zowe, oliwkowo??te lub zielonkawe z ciemnym, niewyra?nym marmurkowym wzorem. Boki ja?niejsze, ??tawe. Brzuch bia?awy; ubarwienie ryb w zale?no?ci od pod?o?a jest bardzo zmienne. M?ode s? znacznie ciemniejsze od ryb doros?ych. Mi?tus ma przeci?tnie 3060 cm d?ugo?ci, maksymalnie 120 cm. Osi?ga wwczas 2530 kg i wiek 1520 lat.
Wyst?powanie:
Ryba ta zamieszkuje przydenne rejony przejrzystych, ch?odnych wd. Jest jedynym przedstawicielem rodziny dorszowatych w wodach s?odkich, docieraj?c w nich a? do krainy pstr?ga. Znale?? j? mo?na w rzekach i jeziorach (w Alpach do wysoko?ci ponad 1 200 m), od Europy Zachodniej i ?rodkowej po dorzecze Amuru i zlewisko Jeziora Bajka?. ?yje rwnie? w s?onawych wodach rzecznych delt. Wyst?puje w Skandynawii.
Tryb ?ycia:
Ryba aktywna o zmroku i noc?. Tar?o - od listopada do marca przy temperaturze wody 0,54C. W zale?no?ci od temperatury wody okres jej inkubacji wynosi od 6 do 10 tygodni. Samce dojrzewaj? pod koniec trzeciego, natomiast samice w ko?cu czwartego roku ?ycia. Poza wod? mi?tus jest bardzo ?ywotny i w wilgotnym (ch?odnym) powietrzu potrafi przetrwa? kilka godzin. Ryba ta z powodzeniem wprowadzona zosta?a do wielu sztucznych zbiornikw wodnych, jednak prby jej sztucznej hodowli dotychczas nie zosta?y uwie?czone sukcesem.
Od?ywianie:
M?ode osobniki zjadaj? robaki, larwy owadw, skorupiaki, drobne ?limaki i mi?czaki. W starszym wieku od?ywia si? rybami (jazgarz, kie?b, p?o? i inne) oraz rakami. Mi?tus zyska? miano gro?nego rabusia ikry i wyl?gu ryb; zw?aszcza w pstr?gowych wodach mo?e by? sprawc? znacznych szkd.

Po?owy


Na co:
Martwe rybki, fileciki, d?d?ownice i wszystko co mi?sne.
Kiedy:
Najlepszy jest listopad. Dobrze ?eruje przy niskich temperaturach, najcz??ciej wieczorem i w nocy.
Jak:
Przystawki. Sprz?t solidny. Przy w?dkowaniu w nocy konieczne akustyczne lub ?wietlne sygnalizatory bra?.

Oko? 

Rekord krajowy: 2,65 kg.

Normy medalowe: z?oty 2kg,srebrny 1,5kg,br?zowy 1 kg.

Budowa:
Cia?o mniej lub silniej wygrzbiecone, co jest zale?ne od warunkw panuj?cych w zamieszkiwanej przez ryby wodzie. Pysk t?py z szerokim, ko?cowym otworem g?bowym. Wieczko skrzelowe w tylnej cz??ci spiczasto wyci?gni?te i zako?czone mocnym kolcem. Ma?e ?uski grzebykowe w ilo?ci 5867 wzd?u? linii bocznej. Dwie p?etwy grzbietowe. Pierwsza z 1317 twardymi promieniami, druga z 12 twardymi i 1316 mi?kkimi. W p?etwie odbytowej 2 twarde i 810 mi?kkich promieni. Grzbiet ciemnoszary do niebieskawego lub zielonooliwkowego. Boki ja?niejsze z 69 ciemnymi, poprzecznymi, pojedynczymi lub rozwidlaj?cymi si? pr??kami. Brzuch od bia?ego do czerwonawego, o srebrzystym po?ysku. Przy tylnej kraw?dzi pierwszej p?etwy grzbietowej wyst?puje czarna plama. P?etwy brzuszne i odbytowa czerwonawe. Samce s? intensywniej wybarwione ni? samice. D?ugo?? 2530 cm, maksymalnie 51 cm.
Wyst?powanie:
Szeroko rozprzestrzeniony w wodach prawie ca?ej Europy. Nie wyst?puje w p?nocnej Norwegii, Szkocji i na P?wyspie Pirenejskim, w po?udniowych i ?rodkowych W?oszech, zachodniej cz??ci P?wyspu Ba?ka?skiego oraz na Peloponezie.
Tryb ?ycia:
Ryba stanowiskowa lubi?ca spokojne wody z twardym pod?o?em. W m?odo?ci ?yje stadnie. Stare osobniki s? samotnikami. Tar?o od marca do czerwca, zale?nie od geograficznego po?o?enia obszaru zamieszkiwania. Ikra o ?rednicy 1,52 mm, sk?adana jest w formie d?ugich galaretowatych falbanek, zawieszanych na ro?linach, kamieniach i zatopionych ga??ziach. Okres inkubacji 2 do 3 tygodni.
Od?ywianie:
Bezkr?gowce, ikra oraz ma?e ryby.


Po?owy


Na co:
Czerwone i bia?e robaki, kawa?ki roswek, martwe rybki, woblery i b?ystki obrotowe.
Kiedy:
Ca?y rok. Najlepszy sezon w sierpniu i trwa do pierwszych przymrozkw.
Jak:
Wszelkie metody sp?awikowe i przystawki, spiningowanie woblerami i b?ystkami. Ze wzgl?du na kruche wargi okonia, wi?ksze osobniki nale?y holowa? bardzo ostro?nie.

 

Sandacz 

Rekord krajowy: 15,6 kg.

Normy medalowe z?oty 9 kg, srebrny 7kg, br?zowy 5 kg.

Budowa:
Wyci?gni?te, szczupakowate cia?o o d?ugim, spiczastym pysku i szerokim, ko?cowym otworze g?bowym. Szcz?ki nierwno uz?bione (ma?e szczotkowate z?by, a mi?dzy nimi du?e z?by chwytne). Wieczko skrzelowe z ma?ym kolcem. Przedpokrywowa ko?? wieczka skrzelowego z?bkowana. Rozstaw oczu odpowiada ?rednicy oka lub jest mniejszy. Ma?e ?uski grzebykowe, 8097 wzd?u? linii bocznej. Policzki nagie lub tylko cz??ciowo pokryte ?uskami. Dwie prawie jednakowej d?ugo?ci p?etwy grzbietowe. Pierwsza z 1315 twardymi promieniami. W drugiej p?etwie grzbietowej od 1 do 2 twardych promieni i 1923 mi?kkich. P?etwa odbytowa z 2 twardymi i 1113 mi?kkimi promieniami. Grzbiet ciemny zielonkawy do szarego. Boki jasne. U m?odych ryb z 810 ciemnymi poprzecznymi pr?gami (u ryb starszych s? s?abiej widoczne). Brzuch bia?awy. Na p?etwach grzbietowych rz?dy ciemnych punktw. Na p?etwie ogonowej ma?e, czarne plamy. D?ugo?? 4070 cm, maksymalnie 130 cm.
Wyst?powanie:
W wi?kszych rzekach jeziorach oraz zbiornikach zaporowych o twardym pod?o?u, zw?aszcza w tych, ktre latem nagrzewaj? si?, a ich woda kwitnie wskutek rozwoju glonw. Obecnie, w nast?pstwie sztucznej hodowli i zarybiania, szeroko rozprzestrzeniony rwnie? w ma?ych stawach po?wirowych i poglinianych.
Tryb ?ycia:
Samotnik, unikaj?cy silnie zaro?ni?tych ro?linno?ci? przybrze?nych miejsc, poluj?cy g?wnie w strefie wolnej wody. Jego populacje s? liczne w zbiornikach z niskim pog?owiem szczupaka (konkurencja pokarmowa). Tar?o - kwiecie? do maja (przy temperaturze wody powy?ej 9C). Samiec pilnuje gniazda, oczyszczaj?c ikr? z osadzaj?cego si? na niej namu?u. Okres inkubacji jaj wynosi oko?o tygodnia. W pierwszych dniach po wyl?gu m?ode ryby od?ywiaj? si? zawarto?ci? woreczka ??tkowego. Trzymaj? si? w pobli?u powierzchni wody. Samice zazwyczaj rosn? szybciej od samcw, ale dojrzewaj? p?ciowo dopiero w wieku 35 lat. Samce dojrzewaj? w 34 roku ?ycia przy d?ugo?ci cia?a 35-45 cm.
Od?ywianie:
Osobniki doros?e od?ywiaj? si? niedu?ymi rybami (stynka, p?o?, oko?, ukleja i inne). W okresie zimowym sandacz nie zapada w zimowy letarg i w zwi?zku z tym nie zaprzestaje pobierania pokarmu. Natomiast w okresie rozrodu nie od?ywia si?.

Po?owy


Na co:
?ywiec i ma?e (do 10 cm) martwe rybki, fileciki, woblery, b?ystki obrotowe, streamery.
Kiedy:
Od pocz?tku lata do jesieni. Najlepsze po?owy od sierpnia do pa?dziernika. Bierze tak?e czasami spod lodu.
Jak:
Ryba bardzo ostro?na dlatego najlepsze metody po?owu to odleg?o?ciowe metody sp?awikowe i przystawki. Przed zaci?ciem nale?y pozwoli? wysnu? pewn? ilo?? ?y?ki z ko?owrotka; zacina? dopiero kiedy zaczyna szybciej ucieka?.

 

Sum 

Rekord krajowy: 88kg.

Normy medalowe:z?oty 30kg,srebrny 20 kg, br?zowy 15kg.

Budowa:
Silnie wyci?gni?te, bez?uskie, pokryte ?luzem cia?o. G?owa szeroka, grzbieto-brzusznie sp?aszczona. Trzon ogonowy silnie ?cie?niony w p?aszczyznach bocznych. Otwr g?bowy du?y, ko?cowy. Szcz?ki z g?stymi, szczotkowatymi, drobnymi z?bami. Na grnej szcz?ce 2 bardzo d?ugie w?sy. Na spodniej stronie g?owy 4 znacznie krtsze w?sy. Linia boczna pe?na. P?etwa grzbietowa bardzo ma?a, licz?ca 35, odbytowa za? 8492 promieni. Jest ona bardzo d?uga i ??czy si? z p?etw? ogonow?. Pierwszy promie? p?etwy piersiowej jest pogrubiony, spiczasty i na tylnej kraw?dzi ma pi?kowany grzebie?. P?cherz p?awny otwarty. Grzbiet niebieskawoczrniawy, br?zowy lub zielonkawy. Boki ja?niejsze, ciemno marmurkowate. Strona brzuszna brudnobia?a z czerwonawym poblaskiem. Przeci?tna d?ugo?? wynosi 100 do 200 cm, maksymalna 300 cm (150 kg). Sum do?ywa kilkudziesi?ciu lat.
Wyst?powanie:
Ciep?e jeziora, starorzecza i du?e rzeki o mi?kkim pod?o?u, w Europie ?rodkowej i Wschodniej. Rzadko spotykany w Danii. Nie wyst?puje na zachd od Renu, brak go na P?wyspie Iberyjskim i we Francji (z wyj?tkiem Doubs), we W?oszech i po?udniowo-zachodniej cz??ci P?wyspu Ba?ka?skiego oraz dop?ywach Oceanu Lodowatego P?nocnego. Liczny w zlewisku Ba?tyku i Morza Czarnego, gdzie spotykany bywa rwnie? w wodach s?onawych.
Tryb ?ycia:
Noc? aktywna, dzie? sp?dzaj?ca w ukryciu, ryba denna (g??bokie jamy pod brzegami, zatopionymi pniami drzew i w?rd ro?linno?ci wodnej). Zim? ci?gnie w g??bokie, zaciszne miejsca. W tym okresie nie przyjmuje pokarmu. M?ode ryby bardziej towarzyskie, doros?e osobniki wiod? samotny tryb ?ycia. Tar?o - od maja do lipca w wodzie o temperaturze nie ni?szej ni? 18C, st?d w p?nocnych rejonach wyst?powania tar?o odbywa si? w lipcu i sierpniu. W pierwszym roku, w ciep?ych rejonach swego wyst?powania osi?gaj? ci??ar 300 g i mierz? 20 cm. Samce rosn? szybciej i ju? w wieku 23 lat uzyskuj? dojrza?o?? p?ciow?. Samice dopiero jako 35 letnie ryby.
Od?ywianie:
W m?odo?ci plankton i ma?e zwierz?ta denne. Ro?nie bardzo szybko. Osi?gn?wszy d?ugo?? 30 cm od?ywia si? ma?ymi rybami. P?niej jego pokarmem staj? si? ryby wi?ksze (mi?tus, leszcz, w?gorz). Nie gardzi rwnie? ?abami, traszkami, rakami, ptactwem wodnym i ma?ymi ssakami (pi?maki, myszy). W wieku doros?ym jest gro?nym drapie?nikiem.

Po?owy


Na co:
Wszelkie przyn?ty zwierz?ce, najlepiej w wi?kszych porcjach (np. roswki w p?ku), b?ystki wahad?owe, woblery.
Kiedy:
Od pierwszych wyra?nych ocieple? do jesiennego och?odzenia (z zastosowaniem okresw ochronnych). Najlepszy okres to lipiec i sierpie?. W dzie? w pobli?u kryjwek, w nocy tak?e z dala od nich.
Jak:
Wszelkie metody sp?awikowe i przystawki. Spiningowanie przyn?tami sztucznymi i martwymi rybkami. Ze wzgl?du na du?? si?? suma, sprz?t musi by? bardzo mocny.

 

Szczupak 

Rekord krajowy: 24,1 kg.

Normy medalowe:z?oty 12kg,srebrny `10 kg, br?zowy 8 kg.

Budowa:
Bardzo silnie wyd?u?one, bocznie s?abo ?cie?nione cia?o, o przesuni?tej daleko ku ty?owi p?etwie grzbietowej. Brak p?etwy t?uszczowej. P?etwy grzbietowa i odbytowa ustawiona naprzeciw siebie. P?etwa ogonowa rozwidlona. D?uga g?owa, o pysku uformowanym w kszta?cie kaczego dzioba. Szeroki otwr g?bowy, szcz?ka dolna wysuni?ta do przodu. Szcz?ki, ?uki podniebienne oraz j?zyk s? silnie uz?bione, na dolnej szcz?ce du?e spiczaste k?y. Wzd?u? cia?a 110130 ma?ych ?usek. Linia boczna kilkakrotnie przerywana. Ubarwienie bardzo zmienne, co zale?y od charakteru zamieszkiwanej wody. Grzbiet br?zowy lub zielonkawy, boki ja?niejsze z ciemnymi poprzecznymi plamami. Na g?owie pod?u?ne smugi. Brzuch bia?awy do ??tawego. P?etwy grzbietowa, ogonowa i odbytowa z nieregularnymi ciemnymi plamami. Jednoroczne ryby, przebywaj?ce w silnie zaro?ni?tych ro?linno?ci? przybrze?nych rejonach zbiornika s? najcz??ciej jasnozielone. Samce osi?gaj? maksymalnie d?ugo?? 100 cm, samice do 150 cm. Mog? ?y? kilkana?cie i wi?cej lat.
Wyst?powanie:
Szeroko rozprzestrzeniony w rzekach i jeziorach strefy klimatu umiarkowanego Europy, Azji i Ameryki P?nocnej. W dop?ywach Morza P?nocnego i Ba?tyckiego, Morza Azowskiego, Czarnego, Kaspijskiego oraz Jeziora Aralskiego. W Alpach do wysoko?ci 1500 metrw nad poziomem morza, w wodach s?onawych Ba?tyku, na Kaukazie i w Azji Mniejszej. We W?oszech od Padu do Tybru, w Norwegii do 66 szeroko?ci geograficznej p?nocnej.
Tryb ?ycia:
Ryba czystych, spokojnych wd. Szczeglnie liczna w jeziorach o bujnym poro?cie wodnej ro?linno?ci. Stoi tu prawie bez ruchu na skraju zaro?li wodnych, czatuj?c na sw? zdobycz. Tar?o od lutego do maja, co zale?y od charakteru zasiedlanej wody. M?ode szczupaki osi?gaj? w pierwszym roku ?ycia d?ugo?? 1530 cm. Dojrzewaj? p?ciowo w 24 roku ?ycia.
Od?ywianie:
?wie?o wyl?g?e szczupaki od?ywiaj? si? planktonem. W miar? wzrostu zaczynaj? polowa?, g?wnie na obunogi z rodzaju Gammarus, by przy d?ugo?ci 4 cm rozpocz?? od?ywianie si? wy??cznie rybami. Doros?e szczupaki zjadaj? rwnie? dostaj?ce si? do wody ma?e zwierz?ta l?dowe (szczury, myszy, ?aby i inne) oraz m?ode ptaki wodne.

Po?owy


Na co:
B?ystki wahad?owe, woblery, streamery, ?ywiec i martwe rybki.
Kiedy:
Krtkotrwa?a du?a aktywno?? w maju po zako?czonym tarle. Latem wcze?nie rano oraz wieczorem. Silne o?ywienie bra? jesieni? a? do pocz?tku zimy.
Jak:
Metoda sp?awikowa na ?ywca, przystawka z martw? rybk?, wszelkie metody spinningowe. Konieczny stalowy przypon.
 

W?gorz 

Rekord krajowy: 6,43 kg.

Normy medalowe:z?oty 2,5kg, srebrny 2kg, br?zowy 1,5 kg.

Budowa:
W??owate cia?o pokryte ?luzowat? skr?, w ktrej bardzo g??boko osadzone s? drobniutkie, pod?u?nie owalne ?uski. P?etwy grzbietowa, ogonowa i odbytowa po??czone s? ze sob? i pozbawione twardych promieni. Nasada p?etwy grzbietowej zaczyna si? daleko poza zako?czeniem p?etw piersiowych. Brak p?etw brzusznych. W?gorz ??ty: grzbiet oliwkowobr?zowy lub szarobr?zowy. Strona brzuszna ??tawa. W?gorz srebrzysty (po osi?gni?ciu dojrza?o?ci p?ciowej): grzbiet ciemny, szarozielony, boki i brzuch srebrzyste, o silnym po?ysku. Samce uzyskuj? d?ugo?? do 51 cm i ci??ar 150 g, samice do 150 cm i 6 kg.
Wyst?powanie:
Zlewisko p?nocnej cz??ci Oceanu Atlantyckiego od dorzecza Peczory i Morza Bia?ego, Islandii i Wysp Owczych po Azory, Wyspy Kanaryjskie i zachodnie wybrze?e Afryki; zlewiska Morza P?nocnego, Ba?tyckiego, ?rdziemnego (do Grecji) i Adriatyckiego. Wsp?cze?nie dzi?ki zabiegom zarybieniowym szeroko rozprzestrzeniony w wodach ca?ej Europy.
Tryb ?ycia:
Ryba w?drowna (to znaczy ci?gn?ca na tar?o z wd s?odkich do morza). Po 410 latach od wst?pienia do rzek i jezior w sierpniu lub wrze?niu w?gorz srebrzysty rozpoczyna w?drwk? do morza. Jego tarliska znajduj? si? w g??binach Morza Sargassowego.
Od?ywianie:
Larwy w stadium "wierzbowego li?cia" od?ywiaj? si? planktonem. W?gorze wst?puj?ce - larwami owadw, drobnymi mi?czakami, ?limakami i robakami. W zale?no?ci od rodzaju pobieranego pokarmu rozr?nia si? w?gorze w?skog?owe - ktrych pokarm stanowi? robaki, drobne ryby i stawonogi, larwy owadw, ma?e mi?czaki - oraz w?gorze szerokog?owe od?ywiaj?ce si? rakami i rybami.

Po?owy


Na co:
Roswki, p?ki d?d?ownic, raki, martwe rybki (67 cm), fileciki.
Kiedy:
Od wczesnej wiosny do jesiennych ch?odw. Najlepiej wieczorem ale tak?e w samo po?udnie. Najlepsze brania w ciep?e dni przy niskim ci?nieniu.
Jak:
Przystawki. Sprz?t mocny ze wgl?du na blisko?? podwodnych zawad

Ostatnio Na Forum:Couldn't connect to the forum database.

YouTube

W?dkarstwo na YouTube

Reklama

  • Nic trudnego. Namierz telefon komórkowy Twoich znajomych.
  • locked.pl
    statystyka