Jez. Renty?skie-Gi?wa


Gi?wa jezioro zwane te? Renty?skim po?o?one w wojewdztwie warmi?sko-mazurskim, oko?o 20 km na zachd od Olsztyna  i oko?o 28 km na po?udniowy wschd od Ostrdy. Bezpo?rednio nad jeziorem po?o?ona jest wie? Rentyny. Przez jezioro z po?udnia na p?noc przep?ywa rzeka Gi?wa, dop?yw Pas??ki.Jezioro ma s?abo rozwini?t? lini? brzegow?, z ma?? wysepk?. Po?udniowe i wschodnie brzegi otoczone s? lasami, zachodnie porastaj? ?aki i zajmuj? pola uprawne. Brzegi s? te? cz?sto pagrkowate, wysokie, miejscami strome a kra?ce p?nocne i po?udniowe to podmok?e ??ki.

Partie przybrze?ne jeziora s? cz??ciowo poro?ni?te oczeretami i ro?linno?ci? o li?ciach p?ywaj?cych: gr??el ??ty i grzybie? bia?y. U p?nocnych brzegw wyst?puj? szerokim pasem szuwary przewa?aj? trzciny i pa?ka w?skolistna, szczeglnie obficie na po?udniu jeziora. Ro?linno?? zanurzona to przewa?nie: ramienice, jaskier i rogatek - zarastaj? one ca?? zatok? po?udniow?, szczeglnie w p?nocnym kra?cu i szerokim pasem wok? brzegw. Dno zbiornika jest rwninne, przy brzegach muliste. Wok? jeziora znajduje si? du?o dost?pnych ?owisk, gdzie wyst?puj? licznie: leszcz, wzdr?ga, szczupak, oko?, p?o?.
  • powierzchnia: 100,8 km2
  • d?ugo??: 2,2 0,6 km
  • ?rednia g??boko??: 9,4 m
Najbli?sze miejscowo?ci: Gietrzwa?d, Woryty, Rentyny

Zezwolenia mo?na kupi? na miejscu w osrodku Zalesie w Rentynach

Mapa batymetryczna jeziora Gi?wa-Renty?skieOstatnio Na Forum:Couldn't connect to the forum database.

YouTube

W?dkarstwo na YouTube

Reklama

  • prezent na komunię pierwsza komunia święta zbliża się wielkimi krokami warto więc powoli pomyśleć i rozejrzeć za
  • prawolingo.pl
    statystyka