Jez. Skanda

Skanda jezioro  w Polsce  po?o?one w woj. warmi?sko-mazurskim, na po?udniowo-wschodnich obrze?ach Olsztyna  na terenie osiedla Mazurskiego, na p?noc od drogi krajowej OlsztynSzczytno, w dorzeczu ?yny-Prego?y. Nad Skand? znajduj? si? dwie du?e pla?e (piaszczysta i trawiasta) oraz kilkadziesi?t ma?ych.

Na jeziorze znajduje si? p?wysep, w czasie roztopw zamieniaj?cy si? w wysp?, o powierzchni ok. 13 arw, oraz ma?a wysepka. Konfiguracja brzegu jest urozmaicona, przewa?aj? brzegi wysokie (po?udniowa i zachodnia strona jeziora). Od strony wschodniej i p?nocno-wschodniej brzegi jeziora s? p?askie lub ?agodnie wzniesione. Skand? otaczaj? wzgrza morenowe poro?ni?te lasem. Jezioro otoczone jest w cz??ci zachodniej borem mieszanym ?wie?ym, a w pozosta?ej zadrzewieniami ??gowymi i fragmentem olsu jesionowego, za ktrymi znajduj? si? tereny u?ytkowane rolniczo.

Zlewnia Skandy ma charakter rolniczo-le?ny. Powierzchnia zlewni ca?kowitej wynosi 154,5 ha, a zlewni bezpo?redniej 71,8 ha.


W?a?ciciel jeziora: GR Olsztyn

Mapa batymetryczna jeziora Skanda
 

Ostatnio Na Forum:Couldn't connect to the forum database.

YouTube

W?dkarstwo na YouTube

Reklama

  • Budvar to producent najlepszych okien na rynku
  • statystyka