Jez. Narty (?wi?tajno)

jez. ?wi?tajnoJezioro Narty, znane tak?e jako ?wi?tajno, le?y w gminie Jedwab­no. Brzeg od strony po?udniowej jest urozmaicony z wyra?nymi cyplami i zatoczkami. Jest to jezioro sielawowe, o bardzo zró?nicowanym dnie, z licznymi g??boczkami oraz kilkoma bardzo lubia­nymi przez w?dkarzy podwodnymi górkami, na których ?ywczarze ?owi? pi?kne szczupaki toniowe oraz okonie.

W pó?nocno-wschodniej cz??ci jest bardzo stromy uskok dna. To stanowisko, na którym ?owi si? spod lodu przepi?kne sieje. W?drówka brzegiem jeziora (linia brzegowa liczy 6,5 km) wymaga pokona­nia oko?o 8 km drogami i dró?kami, g?ównie przez lasy mieszane. Na pó?nocnym brzegu trzeba omin?? nieprzyjemne mokrad?a.

Wed?ug operatów, gatunkami przewa­?aj?cymi s? sieja i sielawa, szczupak, oko?. leszcz, p?o? i lin, sporo jest kr?pia. Sporadycznie ?owi si? w?gorza oraz karpia, który przedostaje si? na Narty przesmykiem od Jeziora Brajnickiego. Leszcze ?owi si? g?ównie na szero­kich blatach w pó?nocno-zachodniej cz??ci jeziora, oraz w okolicach naj­wi?kszej podwodnej górki, niemal na ?rodku akwenu. Najdorodniejsze p?o­cie wyst?puj? na granicy w?skiego pa­sa trzcin przy pó?nocno-zachodnim brzegu, a tak?e w pobli?u pó?wyspów przy wsi Narty.
Wzd?u? brzegów jeziora nie ma zbyt wiele ro?linno?ci wynurzonej, pas trzcin jest niemal wsz?dzie w?ski, wyj?tkiem s? pasma sitowia i trzciny po­spolitej na po?udniowym brzegu. W strefie litoralu wyst?puj? g?ste za­ro?la, g?ównie moczarki i ramienice.
Jezioro Narty zadowoli ?owców drapie?ników (?owi?cych g?ównie na j ?ywca) oraz ambitnych spinningistów poluj?cych przede wszystkim na oko­nie. ?owcy bia?ej ryby mog? nastawi? si? na leszcza du?? p?o?, cho? ich zlokalizowanie i zan?cenie nie jest proste. Przy wsi Narty warto zapolowa? na liny, które dorastaj? tu do pi?knych rozmiarów.

Jezioro Narty

Powierzchnia
- 213,2 ha; ?rednia g??boko?? - ok. 12 rn; maksymalna g??boko?? -29,5 m; d?ugo?? - 2,2 km; szeroko?? -1,2 km.

Nad jeziorem jest kilka du?ych o?rod­ków wczasowych, w których niemal przez ca?y sezon mo?na si? zatrzyma? i wypo?y­czy? ?ód?, jest te? kilka gospodarstw agrotu­rystycznych. Dojazd drog? Nidzica-Jedwabno-Szczytno.

Gospodarzem   wód   jest  Zak?ad   Rybacki Szczytno PZW.

Ostatnio Na Forum:Couldn't connect to the forum database.

YouTube

W?dkarstwo na YouTube

Reklama

  • wiÄ™cej informacji zastosowanie do Ĺ‚atwego usuwania materiaĹ‚Ăłw uszczelniajÄ…cych np w branĹĽy samochodowej trzon stal
  • statystyka