Zan?ty

Zan?ta przede wszystkim musi ryby ?ci?gn?? w miejsce ?owienia. Konieczne jest wi?c, by wytwarza?a smug?, rozchodz?c? si? po wodzie i naprowadzaj?c? na punkt po?o?enia zan?ty. Gdy zwabine dop?yn?, musz? znale?? co? do zjedzenia, co by je zatrzyma?o. Zatrzyma?o ale nie nasyci?o; musz? przecie? zachowa? apetyt na przyn?t?. Inaczej mo?e doj?? do tego, ?e po fali ?erowania, trwaj?cej p? godziny czy godzin?, brania ustan?. A ryby tymczasem nadal kr?c? si? przy kulach. Tyle ?e najedzone. Obawy o przesycenie nie musimy ?ywi? przy n?ceniu po?rednim, odmianie do?? szczeglnej, spotykanej ?adziej w praktyce. Zwabiamy mianowicie drobne ryby po to, by za nimi nadp?yn??y drapie?niki. A o te dopiero nam chodzi.Podobno skutkuje.

Skoro zan?ta ma stanowi? rodzaj prbki reklamowej, co to zach?ca, pobudza do ?erowania, ale nie syci-musi by? atrakcyjna. S?u?? temu dodatki
smakowe i zapachowe. Przyci?gn??(lub odstraszy?) mo?e te? barwa naszej kompozycji. Cz?sto ryby mocniej interesuj? si? zan?t?, w ktrej co? si? dzieje: porusza, wydobywa, bulgocze. Mo?na je te? zach?ci? do ?erowania, dodj?c czego? pobudzj?cego apetyt.
Zan?t? trzeba rzuca? stale w to samo miejsce. Ale to nie wszystko. Musi ona dotrze? tam, gdzie jej potrzebujemy, i oddzia?ywa? przez jaki? czas, niezbyt krtki. W umieszczaniu zan?ty i regulowaniu jej pracy pomagaj? ci??ar i spoisto??. Te cechy wywieraj? zasadniczy wp?yw na skuteczno?? n?cenia.

 

Sk?ad

Grupa I- sk?adniki podstawowe

Bu?ka tarta - jeden z najwa?niejszych sk?adnikw. Przyci?ga wszystkie ryby. Po zwil?eniu znacznie zwi?ksza obj?to??. Nie m?ci wody i nie klei si?. Powinna by? bardzo drobna. Sprzedawana w sklepach jest zbyt gruba. Trzeba j? zemle? ponownie i odsia?, aby uzyska? co? w rodzaju m?czki. Jedynie w zan?tach karpiowych i leszczowych mo?e by? gruba.

 


 

Chleb tarty - zast?puje lub uzupe?nia bu?k? w zan?tach lesczowych. Nie wymaga dodatkowego mielenia, bo lescze akurat lubi? nieco wi?ksze drobiny.
Suchary mielone - Stosowane raczej jako domieszka do bu?ki lub chleba. Cenione przez wi?kszo?? ryb.

 

Grupa II - Wype?niacze

Piasek(gruby) - obci??a zan?t?. Bywa stosowany sam lub jako domieszka do gliny, gdy? u?atwia mieszanie z ni? reszty sk?adnikw.
Ziemia - u?ywana do obci??enia bez wi?zania, a wi?c przede wszystkim w zan?tach na wody stoj?ce. Wielk? uwag? przywi?zuj? do niej mistrzowie francuscy. Stosuj? jej nawet do 60, a nawet 70% . Szczeglnie godna polecenia jest ziemia z kretowisk.
M?ka kukurydziana - cieszy si? uznaniem wszystkich ryb. Obci??a ale nie klei. Ma wi?c zastosowanie we wszelkich zan?tach dennych.

 


 

M?ka j?czmienna - bardzo silnie klei. Do stosowania w zan?tach dennych na wody bie??ce, bez ogranicze? co do gatunku ryb.
Kasza kukurydziana - Powszechne zastosowanie. Nie klei. Ma sk?onno?? do unoszenia si?, szczeglnie zatem przydatna w zan?tach pracuj?cych nad dnem.

 

Grupa III - smu??ce

Mleko w proszku - ma du?? zwarto??, ale zastosowanie ogranicza si? na og? do zan?t powierzchniowych. W du?ych temperaturach (czyli latem) do?? szybko ulega fermetacji. Ju? po dwch godzinach zatem mo?e odstrasza? ryby zamiast przyci?ga?

 


 

Krew bydl?ca - w wodach zanieczyszczonych podnosi warto?? wszelkich zan?t, szczeglnie wczesn? wiosn?, a tak?e zim?.
Torf - tworzy ?adn? chmurk?. Przydatny w wodach ciemnych, gdy? przyciemnia zan?t?

 

 

Grupa IV - Pobudzaj?ce

P?atki owsiane - doskonale wzbogacaj? zan?ty denne, zw?aszcza na leszcze, ?winki, karpie. Dawkowa? trzeba ostro?nie. Po pierwsze, silnie sklejaj?, szczeglnie po zmieleniu. Zatem mo?na je stosowa? tylko w wodach bie??cych. Po drugie, syc?.

 


 

Otr?by pszenne - mo?na stosowa? do wszystkich mieszanek dennych. Nie syc?, maj? w?asno?ci rozpraszaj?ce.
S?onecznik mielony - dzia?a szczeglnie na ukleje, ale bywa te? stosowany w mieszankach leszczowych.
Arachid - skutkuje na wszelkie ryby bia?e. Ma tak?e w?a?ciwo?ci smu??ce, a po namoczeniu klej?ce.
M?ka kokosowa - dzia?a szczeglnie na p?o?. Bardzo dobrze utrzymuje si? w toni. U?ywana do zan?t delikatnych, na wody p?ytkie, do ?owienia przy powierzchni.
Sezam - w niewielkich ilo?ciach daje dobry skutek.

 

Grupa V - Zapachowe

Nasiona any?u - wyra?n? skuteczno?? wskazuje jednak raczej w wodach zanieczyszczonych chemicznie. Zapach any?u jest zw?aszcza lubiony przez p?ocie.
Koper w?oski - skuteczny na p?o?.
Kminek - przedewsztskim na leszcza w wodach g??bokich, ale p?o? te? nim nie gardzi.
Wanilia - przedewszystkim na karpia, ale w g??bokich wodach dobra te? na leszcza.

Kolendra - (nasiona, olejek) Dzia?a szczeglnie na leszcza.

 


Grupa VI - Smakowe


Cukier puder - poprawia skuteczno?? wielu zan?t. Nie nale?y stosowa? w zbyt du?ych ilo?ciach. W pierwszej fazie klei, potem rozwadnia; zan?ta wydaje si? dobra, a p? godziny p?niej okazuje si? do niczego.
Biszkopty mielone - przysmak wielu ryb. Mo?na stosowa? w r?nych zestawieniach, ale w ma?ych dawkach. Mielenie ?atwe, mieszanie - k?opotliwe.
Herbatniki - po sproszkowaniu dzia?aj? na ryby podobnie jak biszkopty. Silnie sklejaj? zan?t?, wymagaj? wi?c rwnoczesnego stosowania sk?adnikw rozpraszaj?cych.

 


Sporz?dzanie zan?ty
1.Umieszczenie suchych sk?adnikw w naczyniu.
2.Wst?pne ich wymieszanie.
3.Zwil?enie wod?; podczas jej dolewania trzeba ca?y czas miesza?.
4.Przegarnianie po??czone z rozcieraniem ewentualnie powsta?ych grudek.
5.Formatowanie kul.
   

Ostatnio Na Forum:Couldn't connect to the forum database.

YouTube

W?dkarstwo na YouTube

Reklama

  • królowa saby nosząca czasemmiano trzynastej sybilli wspomniana jest w trzech starożytnych źródłach pisanych biblii koranie i kebra nagast czyli
  • prawolingo.pl
    statystyka